ThÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27

(HANDICO) - Thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Điểm 2 Khoản 3 Điều III Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 do Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) ban hành ngày 08/6/2018, HANDICO thực hiện công bố kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 như sau:

1287 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về ...  [Xem thêm]