CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỢT 31/7/2021

(HANDICO) – Thực hiện Công văn số 3102/STC-TCDN ngày 25/5/2021 của Sở Tài chính Hà Nội về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin đợt 31/7/2021.

Thông tin cụ thể bao gồm:

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 06 tháng đầu năm 2021.
/UploadFiles/Upload%202021/BC%20th%E1%BB%B1c%20tr%E1%BA%A1ng%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20v%C3%A0%20c%C6%A1%20c%E1%BA%A5u%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%206%20th%C3%A1ng%202021.pdf

2. Báo cáo tài chính riêng 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty mẹ.
/UploadFiles/Upload%202021/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ri%C3%AAng%206%20th%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20n%C4%83m%202021.pdf

3. Báp cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 của Tổng công ty.
/UploadFiles/Upload%202021/BC%20ta%CC%80i%20chi%CC%81nh%20HANDICO%206.2021.pdf

785 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]